۱۰شهریور
سیستم پایدار متوسط بهتر از سیستم ناپایدار ولی خوب!!

سیستم پایدار متوسط بهتر از سیستم ناپایدار ولی خوب!!

پیش بینی پذیری یا آلیس در سرزمین عجایب؟! احتمالا شنیدید که یک شبه ظرفیت های پذیرش دستیاری رو کم کردن و یک شبه هم زیادش کردن! از کم شدن ظرفیت ها توی این شرایط ناراحت شدیم. از زیاد شدنش خوشحال شدیم. ولی حواسمون نبود که برای “یک شبه بودنش” باید زار زار گریه میکردیم!! یک […]