مشاوره تخصصی
مشاوره تخصصی توسط مشاورین گروه مشاوره شهید بهشتی  که از نفرات برتر آزمون دستیاری انتخاب می  شوند
آزمون های آنلاین
آزمون های آنلاین گروه مشاوره شهید بهشتی طبق برنامه ریزی گروه و به صورت شبیه سازی آزمون دستیاری برگزار می شوند
برنامه ریزی ویژه
برنامه ریزی منطبق بر منطق فازبندی ویژه ی گروه مشاوره دستیاری شهید بهشتی به صورت رایگان در اختیار عموم داوطلبان قرار می گیرد
img3.png

چرا گروه مشاوره شهید بهشتی؟

گروه مشاوره شهید بهشتی متشکل از نفرات برتر آزمون های دستیاری و با بهره مندی از  منطق فازبندی برنامه ریزی  و آزمون های آنلاین و مشاوره ویژه  انتخابی مناسب برای کمک به موفقیت شما در آزمون دستیاری است
مشاوره تخصصی
مشاوره تخصصی
آزمون های آنلاین
آزمون های آنلاین
برنامه ریزی رایگان
برنامه ریزی رایگان
پیگیری پیشرفت
پیگیری پیشرفت
ثبت گزارش کار
ثبت گزارش کار
نتیجه گیری مطلوب
نتیجه گیری مطلوب

آموزش رایگان برنامه ریزی به روش فاز بندی

در کانال تلگرام گروه مشاوره شهید بهشتی