پیش کارورزی

۱۲فروردین
شروع برنامه ریزی برای آزمون پره انترنی شهریور ۱۴۰۰ و اسفند ۱۴۰۰

شروع برنامه ریزی برای آزمون پره انترنی شهریور ۱۴۰۰ و اسفند ۱۴۰۰

داریم یه برنامه ریزی میکنیم برای آمادگی آزمون پره انترنی. چه برنامه ای شود! خودم دلم خواست برگردم پره انترنی شرکت کنم!