سنجش پزشکی

۱۰بهمن
آزمون دستیاری پزشکی ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ به تعویق افتاد
با حکم دیوان عدالت اداری

آزمون دستیاری پزشکی ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ به تعویق افتاد

پس از تعویق آزمون دستیاری اسفند 1399 به تاریخ 20 فروردین 1400، بار دیگر با پیگیری داوطلبان این آزمون و حکم دیوان عدالت اداری برگزاری این آزمون در تاریخ 20 فروردین 1400 لغو شد.